Tibro kommun och näringslivet överens om fortsatt samverkan om Inredia

01_161025_inrediasamabete_webb

Pressmeddelande
2016-10-25

Tibro kommun och näringslivet överens

om fortsatt samverkan om Inredia

Tibro kommun tar över driften av Inredia från och med årsskiftet och näringslivsbolaget InTibro, föreningen Inredias Vänner och Tibro kommun fortsätter att arbeta gemensamt med Inredia och Tibros utveckling.
 – Vi är överens om att Inredia har en central betydelse som både mötesplats
och nod för tillväxt och utveckling i Tibro och att det är med gemensamma krafter som vi kan åstadkomma allra mest,
säger kommunalrådet Rolf Eriksson.
 – De viktiga steg som nu har tagits skapar väldigt goda förutsättningar för att kommunen och hela näringslivet i Tibro ska kunna arbeta tillsammans för att fortsätta utveckla och stärka Tibro, betonar InTibros nye ordförande Linus Jernbom.

Det är fyra år sedan Tibros besöks- och inredningscentrum Inredia stod färdigt.
Inredia, som invigdes hösten 2012, är den främsta symbolen för Tibros framtidsvision, som kommunen, näringslivet och föreningslivet tog fram gemensamt 2005. Att skapa
en innovativ mötesplats för världens inredare är en bärande tanke i visionen och i
juni 2009 bestämde sig kommunen och Tibros möbel- och inredningsföretag för att
gå från ord till handling – genom skapandet av Inredia.

Idag är Inredia en etablerad mötesplats och konceptet Inredia, som handlar om
att länka samman formgivare, tillverkare och designstuderande, stärka befintliga producenter och skapa nya inredningsupplevelser och en internationell plattform
för svensk inredning, har gjorts känt inom möbel- och inredningsbranschen.

Inrediautredning som grund för nytt avtal

Under 2016 har det pågått en dialog om den fortsatta driften och samarbetet
kring Inredia mellan InTibro och Tibro kommun. Även om det funnits ett stort
ömsesidigt engagemang för både Inredia och Tibros utveckling har
samarbetet inte varit helt friktionsfritt. Det har funnits oklarheter kring
ansvarsfördelningen och man har behövt lägga för mycket energi
på att diskutera frågor som rör driften av själva Inrediahuset.
Mot bakgrund av detta och att det var dags att förhandla
fram ett nytt samarbetsavtal fick organisationskonsulten
Linus Jernbom i uppdrag av Tibro kommun att utvärdera samarbetet. Det är med hans utredning som grund som Tibro kommun, InTibro och Inredias Vänner, som är en förening med både lokala företag och kommuninvånare som äger InTibro, nu tar ett nytt gemensamt avstamp för framtiden.

Kommunalt driftansvar och tydligare ansvarsfördelning

Det nya avtalet beräknas bli klart före årsskiftet och redan nu är alla berörda parter överens om kärnan i det. Tibro kommun tar över ansvaret för driften av Inrediahuset
vid årsskiftet 2016-17 och verksamheten kommer att styras av en styrgrupp, lednings-grupp och ett utställningsråd med representanter från kommunen, restaurangen och Inredias Vänner.

Tibro kommun får det övergripande ansvaret för besökscentrumet och den övriga verksamheten i Inredia, men InTibros VD Magdalena Svedlund kommer att arbeta kvar i huset och InTibro kommer att fortsätta ansvara för företagsutställningen och samarbetet med det svenska möbelklustret, ICS. Det ligger på allas ansvar att arbeta aktivt med att skapa aktiviteter och projekt som drar folk till huset och bidrar till att både Tibro som ort och Inrediakonceptet fortsätter att utvecklas i visionens anda.

– Det känns inspirerande att bygga vidare på det vi har gjort hittills tillsammans, fastslår Rolf Eriksson.
– Det gör det verkligen, instämmer Dan Persson, ordförande i Inredias Vänner.

Kontaktpersoner:

Rolf Eriksson, Kommunalråd
tel: 0504-181 15
e-post:

Dan Persson, ordförande i Inredias Vänner
tel: 0708-55 07 17
e-post:

Magdalena Svedlund, tf Näringslivschef
tel: 0504-18428

e-post:

Kristina Lundgren, Kommunchef
tel: 0504-181 35
e-post: